SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

W naszej szkole działa Szkolne Koło PCK. Członkiem PCK może zostać każdy uczeń, natomiast nie będąc nim można wspierać nasze koło uczestnicząc w organizowanych akcjach, niosąc pomoc potrzebującym czy przekazując pieniądze na określone cele. Celem strategicznym naszej szkolnej organizacji jest pomoc osobom wymagającym wsparcia przez kształtowanie postaw humanitarnych w środowisku dziecięcym i ich aktywizacja na rzecz osób potrzebujących. W związku z tym pełniąc funkcje opiekuna Szkolnego Koła PCK szczególną uwagę zwróciłam na realizację następujacych zagadnień:

  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności i troski o własne zdrowie,
  • kształtowanie wrażliwości na los drugiego człowieka,
  • nabywanie umiejętności niesienia pomocy w nagłych stanach zagrożenia życia,
  • propagowanei idei pracy woluntarystycznej,
  • upowszechnienie wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym,
  • otaczanie opieką dzieci młodszych, chorych lub mniej sprawnych fizycznie,
  • wdrażanie podstawowych elementów z zakresu udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • popularyzowanie zasad higieny osobistej, otoczenia oraz odpoczynku.

Powyższe zadania są realizowane poprzez pogadanki, projekcje filmów, czytanie literatury i artykułów dotyczących wyżej wymienionych tematów. Dążymy do tego, aby uczniowie sumiennie wykonywali powierzone im zadania, aby udzielali się w pracach społecznych na rzecz koła, szkoły i środowiska. Przykładem tego są podejmowane różnego rodzaju działania w ramach pracy Szkolnego Koła PCK. Członkowie naszego kołą udzielają "koleżeńskich korepetycji". Starają się w miarę swoich możliwości pomagać chorym kolegom i koleżankom zanosząc im zeszyty i informując o zadawanych pracach domowych, bądź ważniejszych wydarzeniach z życia szkoły. Każdego roku przed Świętem Zmarłych organizujemy wyjście na pobliski cmentarz. Porządkujemy groby, o których nikt nie pamięta, grabimy liście, zapalamy znicze na mogiłach opuszczonych, zaniedbanych oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza. Zawsze przed świętami Bożego Narodzenia członkowie koła przygotowują kartki świąteczne dla osób starszych i samotnych, chcąc sprawić, aby nikt wokół nas nie był samotny i nieszczęśliwy w ten szczególny, świąteczny czas. Praca w Czerwonym Krzyżu daje dzieciom możliwość samorealizacji, rozwijania własnych zainteresowań, przełamywania słabości. Daje odczuć smak sukcesów i porażek, a różnorodność akcji nie pozwala, aby codzienne działania nie przerodziły się w rutynę.

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski