SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

logo projektu

Tytuł projektu: ,,Przyszłość zaczyna się dziś''

Wnioskodawca: Gmina Miasto Płock /Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku

Realizator:

 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku

Okres realizacji:od 01-09-2017 r. do 28-06-2019 r.

Wartość ogółem: 569 856,63 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 478 346,87 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu jest kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) 246 uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku (107 dziewcząt 139 chłopców), wyrównanie ich szans edukacyjnych oraz zmniejszenie dysproporcji osiągnięć edukacyjnych.

Uczniowie będą uczestniczyli w bezpłatnych dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, kołach zainteresowań i zajęciach specjalistycznych. W szkole stworzone zostaną warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych. Uzupełniona zostanie także baza dydaktyczna placówki w narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania. Uczniowie będą kształtowali swoje kompetencje cyfrowe z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Projekt zakłada także doskonalenie zawodowe 25 nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkoły i włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku na podstawie udzielonego przez Prezydenta Miasta Płocka pełnomocnictwa.

Planowane działania:

 • Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych.
 • Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez realizację zajęć dodatkowych
 • Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania
 • Doskonalenie nauczycieli
 • Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakładane efekty:

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 246 (107 dziewcząt 139 chłopców)
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych -1
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych -1
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 25 (22 kobiety, 3 mężczyzn)
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w ramach programu – 25 (22 kobiety, 3 mężczyzn)
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie -1
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 25 (22 kobiety, 3 mężczyzn)
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie -246 (107 dziewcząt 139 chłopców)
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 25 (22 kobiety, 3 mężczyzn)

Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku

ul. Cicha 12a, 09-402 Płock, gab. wicedyrektora

tel.: 24 262 31 08

e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek – piątek : 8:00-14:00

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski