SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4   tel. 24 262-31-08   fax. 24 269-65-05

Praca świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 5 obejmuje następujące formy. Współpracę z:

- pedagogiem szkolnym,
- instytucjami MOPS, ROPS, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w N. Duninowie, firmą ROBICO,
- wychowawcami klas,
- szkolną pielęgniarką.
 
Pracę w grupach wychowawczych.
Organizację uroczystości szkolnych.
Pracę w kółkach zainteresowań.
Promowanie zdrowia uczniów.

Uczniowie uczęszczający do świetlicy mogą brać udział w następujących zajęciach prowadzonych przez wychowawców:

- rekreacyjno-sportowych,
- artystyczno-technicznych,
- rozwijających indywidualne zainteresowania dzieci,
- profilaktyczno zdrowotnych,
- wdrażających do właściwych postaw społeczno-moralnych,
- gry i zabawy dydaktyczne.

Dzieci mogą korzystać także z pomocy wychowawców przy odrabianiu lekcji i wyrównywaniu braków dydaktycznych. Dzieci uczęszczające do świetlicy biorą udział w konkursach i zabawach przygotowanych i przeprowadzonych przez wychowawców.

Regulamin świetlicy:

Cele i zadania świetlicy

Świetlica jest integralną częścią szkoły. Wspiera ją w działaniach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych opartych na aktywnych metodach pracy z dzieckiem.

Świetlica jest placówką dla uczniów, którym rodzic nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych oraz dla dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.

Celem działalności świetlicy jest więc zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

Do zadań świetlicy należy:

1.Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

2.Organizowanie gier i zabaw ruchowych,

3.Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,

4.Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

5.Kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz poszanowania zdrowia,

6.Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,

7.Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,

8.Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,

9.Współpracę z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym.

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Świetlica czynna jest codziennie (oprócz sobót i niedziel) w godzinach od 7.00. do 16.00.

2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I – III. W pierwszej kolejności rodziców, którzy pracują. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać pozostali uczniowie, w tym nie uczęszczający na lekcje religii z powodu innych wyznań, dojeżdżający oraz czekający na zajęcia pozalekcyjne.

3. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, których rodzice (0opiekunowie) pracują zawodowo (dziecko przebywa w świetlicy tylko w czasie godzin pracy rodziców).

4. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszeń zawierającą dokładne dane dziecka i rodziców (opiekunów) oraz potwierdzenie o zatrudnieniu obydwojga rodziców.

5. Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły, wicedyrektor oraz nauczyciele wychowawcy świetlicy.

6. Uczeń w wyjątkowych przypadkach może być zawieszony lub skreślony z listy uczniów uczęszczających do świetlicy w wyniku naruszenia ogólnospołecznych norm, stanowiąc zagrożenie dla innych wychowanków lub siebie, o czym decyduje Komisja. W skład komisji wchodzą: pedagog, nauczyciele świetlicy, wychowawca ucznia. O decyzji Komisji informuje się rodzica lub prawnego opiekuna oraz samego ucznia. Od decyzji Rady Pedagogicznej nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

7. Zgodnie z ustaleniami Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej pobierana jest raz w miesiącu opłata za pobyt dziecka w świetlicy. Stawka ustalana jest raz w roku przez dyrektora szkoły. Pieniądze przeznaczone są wyłącznie na potrzeby świetlicy.

8. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców świetlicy, którzy są członkami Rady Pedagogicznej.

9. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

10. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

11. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.

12. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.

13. Rodzice dzieci samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są każdorazowo poinformować o tym wychowawcę świetlicy lub wypełnić odpowiednie oświadczenie.

14. W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby niż rodzice należy ustnie lub pisemnie powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

15. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.

16. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.

17. Uczniowie dzieleni są na grupy według planu zajęć szkolnych.

18. Zajęcia w świetlicy organizowane są zgodnie z dziennym i tygodniowym planem lub dostosowane do aktualnych potrzeb.

19. Świetlica uczestniczy w imprezach szkolnych i pozaszkolnych. Organizuje też własne przedsięwzięcia.

20. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

21. Świetlica prowadzi następującą dokumentację: dzienniki zajęć, plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.

II. PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:

 Uczeń ma prawo do:

a) znajomości swoich praw i obowiązków,
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
e) życzliwego, podmiotowego traktowania,
f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
h) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier,

III.OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:

Uczeń ma obowiązek:

a) dbać o ład i porządek,
b) zostawiać tornister, ubranie wierzchnie oraz obuwie w worku w wyznaczonym miejscu w szatni świetlicy,
c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
e) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej,
h) informować wychowawcę świetlicy o posiadaniu w danym dniu telefonu komórkowego (zakaz zabawy telefonem komórkowym podczas zajęć świetlicowych).
Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski