SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4   tel. 24 262-31-08   fax. 24 269-65-05

25.10.2017r. Informacja o wyborze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro Wynik postępowania(pdf)

13.10.2017r. ZMIENIONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(pdf)  Pytania i odpowiedzi(pdf)

10.10.2017r. ZAMAWIAJĄCY - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku, ul. Cicha 12A, 09-401 Płock informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 euro na dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu: „Przyszłość zaczyna się dziś'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dokonuje zmiany treści ogłoszenia w następującym zakresie: Zamawiający dokonuje zmiany w sekcji V w ogłoszeniu, które otrzymuje nowe brzmienie: Zmiana terminu(pdf)

04.10.2017r. ZAMAWIAJĄCY – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku, ul. Cicha 12A, 09-401 Płock informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 euro na dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu.: „Przyszłość zaczyna się dziś'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dokonuje zmiany treści ogłoszenia oraz opisu przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: Zmiana treści(pdf)

ZAMAWIAJĄCY – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku, ul. Cicha 12A zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na realizację zamówienia pn. „Dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu.: „Przyszłość zaczyna się dziś'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie(pdf), Formularz oferty(pdf), Opis przedmiotu zamówienia(pdf), Wzór umowy(pdf)

Na podstawie art.92 ust.Z ustawy Pzp Zarnawiajacy - Gmina Miasto Plock- Szkola Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku infonnuje, iż w postępowaniu przetargowym dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: Ogłoszenie(pgf)

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ogłasza przetarg nieograniczony na ”Dostawę oleju opałowego do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im.Władysława Broniewskiego przy ul. Cichej 12a w Płocku”. Ogłoszenie(pdf), SIWZ(doc)

Zamawiający - Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ul. Cicha 12a 09-402 Płock informuje, o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację usługi kompleksowej organizacji konferencji na zakończenie realizacji projektu połączonej z piknikiem integracyjnym dla uczniów i rodziców na zakończenie roku szkolnego 2013r w ramach projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynik zamówienia(pdf)

Zamawiający - Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ul. Cicha 12a 09-402 Płock działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi kompleksowej organizacji konferencji na zakończenie realizacji projektu połączonej z piknikiem integracyjnym dla uczniów i rodziców na zakończenie roku szkolnego 2013r w ramach projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaproszenie(pdf)

Zamawiający - Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ul. Cicha 12a 09-402 Płock informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wynik postępowania(pdf)

Zamawiający - Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ul. Cicha 12a 09-402 Płock działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp zaprasza do złożenia oferty na: dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaproszenie(doc)

Zamawiający - Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ul. Cicha 12a 09-402 Płock informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkolnych wyjazdów integracyjno-edukacyjnych organizowanych w ramach pro-jektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja (pdf)

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski