SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

logo1_2

Człowiek najlepsza inwestycja

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
 
Tytuł projektu: N@uka sposobem na lepszą przyszłość
Beneficjent: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
Całkowity koszt projektu: 785 246,00 PLN
Okres realizacji: 01.10.2011 – 31.08.2013
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
Wkład własny Gminy Miasto Płock wynosi 3%.

Cel główny:

Stworzenie warunków wyrównywania szans edukacyjnych 244 uczniów (120 dziewcząt i 124 chłopców) Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych.

Cele szczegółowe:

  1. Wzrost umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych.
  2. Zwiększenie świadomości dzieci i rodziców dotyczącej niebezpieczeństw związanych z dostępem dzieci do Internetu oraz uświadomienie roli rodziców w przeciwdziałaniu tym zagrożeniom.
  3. Kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych uczniów.
  4. Nabycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami oraz zapobieganie kształtowaniu się stereotypów i uprzedzeń.
  5. Podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku.
  6. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów – kompleksowe wsparcie edukacyjne, społeczne, integracyjne.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację pozalekcyjnych kółek dydaktyczno-wyrównawczych oraz warsztatów socjoterapeutycznych. Dodatkową atrakcją będą wyjazdy integracyjne. Działania zaplanowane w projekcie z jednej strony przyczyniać się będą do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, a z drugiej służyć będą eliminowaniu negatywnych schematów zachowania, wspomaganiu efektywności uczenia się, wskazywaniu dobrych wzorców, zapobieganiu uzależnieniom, kształtowaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem, uwrażliwieniu uczniów na negatywne zjawiska społeczne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski