SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605.).

„Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku - kotłownia od ul. Krakówka) w roku 2024”.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-60aba4c3-8dc1-11ee-b55aa22b2d7f700e


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605.).

„Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 5  im. Władysława Broniewskiego w Płocku  - kotłownia od ul. Krakówka w roku 2023”. 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c003ad1a-5b7d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 


Komunikat z dnia 07.12.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1710 ze zm.).

„Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 5  im. Władysława Broniewskiego w Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul. Krakówka) w roku 2023”.

Dział I SWZ

Dział II Opis przedmiotu zamówienia

Dział III Projektowane postanowienia umowy

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

ID MINIPORTALU

Informacja o kwocie na realizację zamówienia

Formularz ofertowy (po pobraniu - dokument w formie edytowalnej)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Komunikat z dnia 23.09.2022 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 tj.).

Przedmiotem  zamówienia jest Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 5  im. Władysława Broniewskiego w Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul. Krakówka) w roku 2022.

Dział I SWZ

Dział II Opis przedmiotu zamówienia

Dział III Projektowane postanowienia umowy

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

ID MINIPORTALU

Informacja o kwocie na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Komunikat z dnia 03.12.2021 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

„Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 5  im. Władysława Broniewskiego w Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul. Krakówka) w roku 2022”.

Załącznik w formie edytowalnej

Dział I SWZ

Dział II Opis przedmiotu zamówienia

Dział III Projektowane postanowienia umowy

ID MINIPORTALU

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia


Komunikat z dnia 14.12.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Dostawę oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul. Krakówka) w roku 2021.


 Komunikat z dnia 07.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie wykonawcy


Komunikat z dnia 27.11.2020 r.

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul. Krakówka) w roku 2021.

SIWZ

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dział III - wzór umowyział III - wzór umowy

Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu


 

Informacja z otwarcia ofert


Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul. Krakówka) w roku 2020.

SIWZ

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dział III - wzór umowy

Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do wzoru umowy


Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul. Krakówka) w roku 2020.

SIWZ

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dział III - wzór umowy

Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu


Komunikat z dnia 14.12.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w  postepowaniuDostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul. Krakówka) w roku 2019.”


Komunikat z dnia 11.12.2018.

Informacja z otwarcia ofert  - dotyczy postepowania „Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul. Krakówka)”.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ W TRYBIE ART. 24 UST. 11USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Komunikat z dnia 11.12.2018

Informacja z otwarcia ofert  - dotyczy postepowania „Dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia od ul. Krakówka)”.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ W TRYBIE ART. 24 UST. 11USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

INFORMACJA  z OTWARCIA OFERT


 

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku (do dwóch kotłowni: kotłownia od ul. Cichej oraz kotłownia   od ul. Krakówka)”.

SIWZ

DZIAŁ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dział III - wzór umowy

Formularz oferty  - Załącznik nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do wzoru umowy


25.10.2017r. Informacja o wyborze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro Wynik postępowania(pdf)

13.10.2017r. ZMIENIONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA(pdf)  Pytania i odpowiedzi(pdf)

10.10.2017r. ZAMAWIAJĄCY - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku, ul. Cicha 12A, 09-401 Płock informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 euro na dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu: „Przyszłość zaczyna się dziś'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dokonuje zmiany treści ogłoszenia w następującym zakresie: Zamawiający dokonuje zmiany w sekcji V w ogłoszeniu, które otrzymuje nowe brzmienie: Zmiana terminu(pdf)

04.10.2017r. ZAMAWIAJĄCY – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku, ul. Cicha 12A, 09-401 Płock informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 euro na dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu.: „Przyszłość zaczyna się dziś'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dokonuje zmiany treści ogłoszenia oraz opisu przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: Zmiana treści(pdf)

ZAMAWIAJĄCY – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku, ul. Cicha 12A zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na realizację zamówienia pn. „Dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni szkolnych w ramach realizacji projektu.: „Przyszłość zaczyna się dziś'' współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie(pdf), Formularz oferty(pdf), Opis przedmiotu zamówienia(pdf), Wzór umowy(pdf)

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski