SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Oświadczenie w sprawie dostępności Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.szkola5-plock.pl/.

Data publikacji strony internetowej – 2011r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19-03-2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Wymagania, które nie zostały spełnione:

- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)

- alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)

- kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia deklaracji: 24-03-2021r.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor szkoły Elżbieta Tyszka.

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami, która będzie chciała załatwić sprawę urzędową i będzie potrzebować wsparcia może kontaktować się ze szkołą:

tel. 024/2623108

email: sekretariat.sp5@plocman.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku zlokalizowana jest przy ul. Krakówka 4, 09-401 Płock.

Opis dostępności wejścia do budynku:

- wejście główne – prowadzą do niego schody oraz przystosowany dla wózków podjazd;

- wejścia od strony sal gimnastycznych (od. ul. Cichej i od ul. Krakówka);

- wejście przez kuchnię.

W szkole zainstalowany jest system monitoringu oraz domofon - kontrolowane są wejścia i wyjścia osób z zewnątrz. Przy wejściu głównym znajduje się dyżurka, a w niej pracownik za pośrednictwem, którego można przywołać pracownika administracji, skorzystać z kontaktu telefonicznego.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób niepełnosprawnych na wózkach dostępny jest tylko segment budynku od ul. Krakówka - korytarz, pomieszczenia na parterze i piętrze, szatnie w piwnicy. W budynku zainstalowana jest winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Segment od ul. Cichej nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed szkołą znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Zostało one oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Szkoła jest przychylna osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Możliwe utrudnienia w dostępie i korzystaniu dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Na terenie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski