SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

SZKOLNE KASY OSZCZĘDNOŚCI

swinka

Program Szkolnej Kasy Oszczędności jest skierowany do uczniów klas I - VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku. Realizacja programu opiera się na rocznych planach pracy, w których szczegółowo określone zostały zadania na dany rok szkolny.

 dzbanek

ZASADY DZIAŁANIA S K O

„Młodzieży szkolnej należy wpajać
umiejętność i zasady oszczędzania pieniędzy"

Stanisław Grabski

Działalność SKO jest oparta na współpracy z Bankiem PKO BP w Płocku.

porponetkaCzłonkami SKO są chętni uczniowie z naszej szkoły a ich interesy wobec Banku reprezentuje nauczyciel - opiekun SKO – pani Marta Lewandowska.

Bank wystawia obiegową książeczkę oszczędnościową na szkołę i nauczyciela upoważnionego przez dyrektora szkoły. Na tę książeczkę wpłacane są zbiorczo oszczędności uczniów. Indywidualne wpłaty rejestrowane są natomiast na książeczce, której właścicielem jest członek SKO.

nakasieCEL S K O

Głównym celem SKO jest zaszczepienie w młodzieży nawyku oszczędzania. Szkolny system odkładania pieniędzy wpływa korzystnie na podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej dzieci i młodzieży, a co za tym idzie wzrostu umiejętności i świadomości oszczędzania.

 

Celem SKO jest:

  • Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.
  • Kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania.
  • Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.
  • Celowe ich wykorzystanie.
  • Podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego środowiska.
  • Rozbudzanie pomysłowości i przedsiębiorczości w pozyskiwaniu źródeł dochodu.
  • Popularyzacja wiedzy ekonomicznej.
  • Zapoznawanie młodzieży z działalnością Banku PKOdlon.
  • Przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych.
  • Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.

Swoją działalność SKO ilustruje poprzez:

 • Przyjmowanie nowych członków do SskarbKO.
 • Dokonywanie wpłat i wypłat na książeczkach indywidualnych oraz na książeczce zbiorczej.
 • Przeprowadzenie cyklu zajęć poświęconego oszczędzaniu.
 • Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
 • Organizowanie akcji zbiórki makulatury.
 • Wspieranie akcji charytatywnych.
 • Organizowanie konkursów propagujących oszczędzanie.
 • Udział w konkursach organizowanych przez Bank PKO.
 • Nagradzanie najsystematyczniej oszczędzających.
 • Redagowanie gazetki oraz kroniki SKO.

ZASADY UCZESTNICTWswinka2A

  • Do SKO może należeć każdy chętny uczeń z klas I- VI.
  • Dowodem przynależności do SKO jest książeczka SKO otrzymana od opiekuna. Książeczka jest wystawiana imiennie, a oszczędzający swoim podpisem potwierdza wpłaty i wypłaty.
  • Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO do opiekuna SKO.
  • Wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki lub jego rodzice.
  • Na książeczkę można wpłacać każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 1 zł.
  • Wpłaty i wypłaty przyjmowane będą na każdej przerwie lekcyjnej w bibliotece szkolnej.
  • Opiekun przyjęcie pieniędzy od ucznia potwierdza wpisem do książeczki SKO i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi dla każdego członka SKO.
  • W przypadku zgubienia książeczki SKO, uczeń musi zgłosić się do opiekuna, który na podstawie karty wpłat i wypłat wystawi nową książeczkę SKO z napisem „duplikat”.
  • Szkolny opiekun SKO przyjmuje oszczędności i systematycznie wpłaca je do Banku PKO BP.
  • Uczeń ma prawo do wypłacania pieniędzy ze swojej książeczki , jeśli tego nie uczyni oszczędności przeniesione zostaną na następny rok szkolny.
  • Dyrektor Szkoły ma prawo do kontroli:
• stanu oszczędności na szkolnej książeczce SKO,
• kart wpłat i wypłat poszczególnych klakasjers.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY DO OSZCZĘDZANIA W SKO !!!

DLA NAJLEPIEJ OSZCZĘDZAJĄCYCH UCZNIÓW BANK POLSKI PKO BP PRZEWIDUJE CENNE NAGRODY !!!

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski