SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl
„Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać.” bibliotekarka
Cycero  

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 5 jest ośrodkiem informacji i edukacji czytelniczej dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Ponadto aktywnie wspomaga szkołę w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Jej głównym zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów swoim czytelnikom. Prowadzi ukierunkowane działania, które mają na celu: wdrażanie do samokształcenia poprzez wyrabianie sprawności korzystania z różnych źródeł informacji, rozwijanie zdolności i zainteresowań indywidualnych uczniów, utrwalanie kontaktu ucznia z biblioteką szkolną i publiczną.

otwartaksiazkaBiblioteka szkolna składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. W czytelni wyposażonej w cztery stanowiska komputerowe uczniowie mogą korzystać z Internetu i programów multimedialnych. Podczas przerw i po lekcjach czytelnia jest chętnie odwiedzana przez uczniów, którzy korzystając z księgozbioru podręcznego odrabiająlekcje i przygotowują się do konkursów. Młodsi czytelnicy z klas nauczania zintegrowanego doskonalą technikę czytania korzystając z książeczek zgromadzonych specjalnie dla nich: bajeczek, wierszyków, krótkich opowiadań.

  W czytelni dysponujemy 4 miejscami dla czytelników. W celu szybkiego dotarcia do potrzebnych źródeł informacji uczniowie mogą skorzystać z katalogów bibliotecznych: alfabetycznego, rzeczowego oraz kartotek.

pulkaW wypożyczalni uczniowie mogą korzystać z bogatego księgozbioru podręcznego, z dość dużego zasobu literatury młodzieżowej, obyczajowej, przygodowej i fantastycznej. Uczniowie mogą wypożyczać podręczniki i wszystkie potrzebne im lektury.

Każdy uczeń traktowany jest indywidualnie, dla każdego należy wyszukać odpowiednią książkę. Takie działanie ma na celu ugruntowanie w uczniach poczucia, że książka dostarcza nie tylko niezbędnej wiedzy w wielu dziedzinach życia ale ukazuje i odkrywa świat fantazji, baśni i prowadzi wieloma ścieżkami.

robak

ZBIORY BIBLIOTEKI

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku posiada około 9 tys. woluminów, ¾ tej liczby to książki dla dzieci i młodzieży, pozostałe to materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

Zbiory biblioteki zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD), w której wyróżniamy następujące działy:

 • Bajeczki i opowiadanwozekia dla młodszych
 • Baśnie
 • Powieści obyczajowe
 • Powieści przygodowe
 • Książki popularno-naukowe
 • Książki o zwierzętach i opowiadania przyrodnicze Fantastyka/Fantasy
 • Poezja, dramat
 • Powieści historyczne
 • Księgozbiór podręczny - słowniki, encyklopedie, albumy  
W skład księgozbioru biblioteki szkolnej wchodzą:
 
Książki:
  • lektury, bajkazksiazki
  • opracowania do lektur,
  • bogaty księgozbiór podręczny (słowniki,, leksykony, albumy, atlasy),
  • literatura piękna polska i obca,
  • książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
  • literatura pedagogiczna,
  • literatura regionalna.

 

Zbiory specjalne:

 • płyty DVD z programami edukacyjnymi i adaptacjami lektur szkolnych,
 • edukacyjne programy multimedialne,
 • płyty CD oraz kasety magnetofonowe z audycjami i piosenkami edukacyjnymi.

Zbiory biblioteki szkolnej są wciąż aktualizowane, nie tylko o lektury, dziecięcą i młodzieżą literaturę , ale również o pozycje metodyczne dla nauczycieli. Chcąc sprostać zapotrzebowaniom czytelniczym, przeprowadzane są wywiady biblioteczne z młodzieżą, a także z nauczycielami, by zbiory biblioteki spełniały swą funkcję.

Do dyspozycji czytelników dostępne są katalogi: alfabetyczny i systematyczny (rzeczowy) oraz katalogi przedmiotowe kaset video i kaset magnetofonowych, a także kartoteki zagadnieniowe.

regal  

WSZYSTKICH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY ZACHĘCAMY DO SYSTEMATYCZNEGO ODWIEDZANIA BIBLIOTEKI

INTERNETOWE CENTRUMtworzy INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 W ramach projektu Internetowe Centra Informacji Multimedialnej realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego biblioteka została wyposażona w 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka). Komputery zostały wyposażone w system operacyjny Windows XP, pakiet Office 2003 i nagrywarkę z programem Nero.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 5 służy przede wszystkim do celów edukacyjnych.

Pracownia ICIM jest udostępniona dla uczniów indywidualnie przed lekcjami i po lekcjach pod opieką bibliotekarza oraz grupowo pod opieką nauczyciela. Indywidualnie uczniowie mogą korzystać z zasobów edukacyjnych Internetu, portali i serwisów oświatowych, bezpłatnych czasopism elektronicznych, gier edukacyjnych z zainstalowanych programów i pakietów multimedialnych a także przygotowywać prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne. W ICIM odbywają się ,lekcje biblioteczne i lekcje z dziećmi kl. I-III z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

pisakompNad prawidłowym funkcjonowaniem pracowni czuwa opiekun pracowni-odpowiednio przeszkolony bibliotekarz. Na bieżąco kontroluje działanie sprzętu, zgłasza ewentualne uszkodzenia, instruuje korzystających z komputerów uczniów i nauczycieli, pomaga uczniom w efektywnym korzystaniu z Internetu, ewidencjonuje napływające do biblioteki programy komputerowe i dokumenty elektroniczne.

W pracowni bibliotecznej znajdują się także 2 komputery, które służą do pracy własnej bibliotekarzy (prace edytorskie, wyszukiwanie informacji w Internecie, opracowywanie zbiorólovekompw).

Szczegółowe zasady korzystania z Centrum przedstawia dostępny w czytelni regulamin, z którym każdy użytkownik musi się zapoznać. Dzięki powstaniu ICIM uczniowie i inni użytkownicy mają w czytelni zapewnione doskonałe warunki do nauki, pracy samokształceniowej i rozwoju zainteresowań.

REGULAMIN WYksiazkaPOŻYCZALNI

1. Z biblioteki mogą korzystać :
- uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym,
- nauczyciele, - inni pracownicy szkoły,
- rodzice na podstawie kart czytelniczych uczniów.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać :
- wypożyczając je do domu,
- czytając lub przeglądając w kąciku czytelniczym,
- wypożyczając na lekcje do klas.
3. Uczeń może posiadać na swoim koncie 2 książki. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel-bibliotekarz może zwiększyć lub ograniczyć ilość wypożyczonych książek.
4. Wypożyczone książki i inne materiały należy chronić przed zniszczeniem.
5. Przed wypożyczeniem czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi.
6. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów biblioteki, zobowiązany jest do zaczytanyodkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza pozycji o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.
8. Czytelnicy opuszczający szkołę ( uczniowie, nauczyciele, pracownicy) zobowiązani są przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
9.W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W INTERNETOWYM CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy wszystkim uczniom SP nr 5 w Płocku. Czynne jest w godzinach pracy biblioteki, oprócz przerw lekcyjnych. W ICM obowiązują przepisy statutu szkoły i regulamin Centrum Multimedialnego.
2. Internetowe Centrum Informacji Multimedialne służy do celów edukacyjnych i informacyjnych. Za zgodą bibliotekarza możliwe jest korzystanie z ICIM w innych celach, o ile są wolne stanowiska komputerowe.
3. Każdy korzystający zobowiązany jest do wpisania do zeszytu celu i czasu pracy. Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja stanowiska.
4. W Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej obowiązuje:komp
- o zachowanie ciszy i czystości,
- o zmiana obuwia,
- o zakaz spożywania napojów i artykułów spożywczych.
5. W ICIM można korzystać wyłącznie z już zainstalowanego oprogramowania lub programów multimedialnych dostępnych u pracownika biblioteki. Zabrania się używania własnych programów, naruszania praw autorskich, zmiany ustawień administratora sieci komputerowej i ustawień na danym profilu oraz stosowania dyskietek, które nie zostały sprawdzone przy pomocy programu antywirusowego ICIM.
6. Po zakończeniu pracy użytkownik zostawia swoje stanowisko uporządkowane i posprzątane, musi m. in. pozamykać używane przez siebie programy.
7. Każdy korzystający z ICIM jest odpowiedzialny za udostępnione mu urządzenia i ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie.
8. Przed wejściem do ICIM należy wyłączyć telefon komórkowy.
9. Uczniowie mogą korzystać z ICIM przed i po lekcjach, w czasie okienka albo z polecenia nauczyciela.
10. Wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzeń powigracznny być zgłoszone bibliotekarzowi.
11. Przy jednym stanowisku mogą pracować dwie osoby.
12. Z drukarki i kopiarki korzysta się: za zgodą bibliotekarza, odpłatnie, w uzasadnionych edukacyjnie przypadkach.
13. Użytkowników obowiązuje 45-minutowy limit korzystania ze stanowiska komputerowego, który w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony przez bibliotekarza.
14. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad pracownik biblioteki lub administrator sieci przerywa sesję użytkownika.
15. Korzystanie z ICIM jest bezpłatne.
16. Uczeń musi logować się według wskazań bibliotekarza.
17. Każdy użytkownik korzystający z ICIM musi poznać i przestrzegać postanowienia regulaminu ICIM.
Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski